Wednesday, May 15, 2013

Làm theo tấm gương đạo đức, phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh


ĐẢNG BỘ …    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…
                                                 Kiên Giang, ngày    tháng   năm 2013
BẢN ĐĂNG KÝ
Làm theo tấm gương đạo đức, phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh
I. Thông tin về bản thân
1. Họ và tên:
2. Ngày sinh: 
3. Ngày vào Đảng
- Dự bị: Ngày
- Chính thức: Ngày
4. Chức vụ:
- Trong đảng
- Chính quyền
5. Hiện đang sinh hoạt, công tác tại:
- Chi bộ:
- Đảng bộ:
II/ Nội dung đăng ký làm theo của tôi:
Sau khi được tiếp thu những nội dung có bản chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký trước tổ chức các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể như sau:
1. Về phong cách quần chúng:
- Luôn sâu sát, gần gũi quần chúng, nêu cao tấm gương về lòng yêu mến và tin tưởng vào khả năng sức mạnh của quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư tình cảm của quần chúng có ý kiến đề xuất những chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất.
- Luôn gần dân, tất cả những việc làm điều vì dân, luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của nhân dân.
- Có tinh thần thái độ phục vụ tốt nhân dân nhất là trong tiếp xúc với phụ huynh.
- Thực hiện nghiêm 19 điều Đảng viên không được làm.
2. Phong cách về dân chủ và thực hiện nghị quyết.
- Luôn tôn trọng tập thể nhà trường, chi bộ và phát huy sức mạnh của tập thể trong công tác.
- Mở rộng dân chủ trong chi bộ và dân chủ với quần chúng, tổ chức đoàn trường và Ban lãnh đạo nhà trường.
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc phê và tự phê bình trung thực thẳn thắng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực sai trái.
- Thực hiện nghiêm NQTW 4 Khóa XI về học tập và làm theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh.
3. Về trách nhiệm nêu gương:
Căn cứ vào qui định 101 của TW và hướng dẫn của tỉnh ủy:
- Về chính trị tư tưởng: có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, Trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân sẳn sàng hy sinh vì lợi ích của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.
- Chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của nhà trường. Trung thực, trong sáng, giản dị không tham gia đồng thời động viên gia đình, người thân không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội và những hành vi biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.
- Luôn tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ và năng lực toàn diện cho bản thân trong giảng dạy. Nêu cao tinh thần vượt khó, sẳn sàng nhận mọi công việc khi tổ chức phân công.
- Cần cù trong công việc, không vụ lợi cá nhân, không bè phái, cục bộ, thực hiện tốt việc tiết kiệm thời gian và các khoảng chi phí khác bảo đảm cho hoạt động của nhà trường, bản thân, không tham ô, lãng phí.
- Gần gũi gắn bó với đồng nghiệp, không ích kỷ, hẹp hòi, có tinh thần đồng cam cộng khổ, sẳn sàng nhận về mình những công việc khó. Thẳng thắn đấu tranh giúp đồng nghiệp sữa chữa khắc phục những hạn chế yếu kém, cùng nhau tiến bộ. Có tinh thần trong xây dựng nhà trường, gương mẫu trong lời nói và việc làm, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả nội dung đã nêu trên./.
T/M Chi ủy Người đăng kí
Bí thư

No comments:

Post a Comment